به جفففففففر میگن: باجناقت HIV گرفته!


 میگه: این عوضی پارسالم GLX گرفت به ما نگفت😂