به جفففففففر میگن: باجناقت HIV گرفته!










 میگه: این عوضی پارسالم GLX گرفت به ما نگفت😂