اغا من یه سوالی همیشه زهنم رو درگیر کرده! 

شمام دقت کردین پشت بخاری گرم تر از جلوشه ! پس چرا بخاری رو برعکس نمیسازن که جلوش پشتش باشه؟