😜 رفتم تو مجلس ختم از بغلیم پرسیدم بنده خدا برای چی فوت شدن؟؟؟؟؟

دختره گف :: سرطان ترموستات داشتن......😐

!!!!!!!!!!

من😳

صاحب عزا😳

ستونای مسجد😐

پروستات یارو😐

ترموستات تراکتور😐

ترکیدم پاشدم رفتم بیرون..

مجلس ختم هم تبدیل به عروسی شد😂😂😂😂