میدونید چرا طرفدار های حافظ از سعدی بیشترن؟🤔

چون سعدی میگه:

"برو کار کن، مگو چیست کار"


ولی حافظ میگه:

"بر لب جوی بشین و گذر عمر ببین"


خیلی آقایی حافظ 😂✋