تلفظ صحیح چهارمین روز هفته کدام است؟؟؟؟

چارشنبه 

چاهارشنبه

چهارشنبه 

چارشمبه


هیچکدوم نیست. 

سه شنبه صحیحه.

چهارمین روز هفته سه شنبه هست! 

حتما دانشگاه هم میری.

مهندسم هستین

😃😃😃😃

والااااا نکنه یارانه ام میگیری