دیشب ساعت ۲ ی شماره ناشناس بهم زنگ زد 


من: بله؟؟

؟؟؟: سلام منزل آقای پفک نمکی

من: بله بفرمایید

؟؟: ببخشید بروسلی خونه ست؟؟

من: بله خودم هستم بفرمایید

یهو قطع کرد.....خب برادر من نمیتونی .. بخوری .. میخوری .. بخوری!!!😂😂