ته چین چیست؟🤔🤔

به اخرین منطقه ی کشور چین «ته چین» میگویند

و من الله توفیییییییق😌

من برم دانشگاه شریف سمینار دارم!!

-----------------------------------------------------

یه مرغ مینا خریدم طرف گفت این حرف میزنه

اوردمش خونه بهش دونه و غذا دادم 

گفتم: حرف بزن 

نزد!

گفتم: حرف بزن لامصب
گفت: عنتر دارم غذا میخورم !

کی با دهن پر حرف میزنه آخه!؟ 😂😂😂

 
-----------------------------------------------------

دلم پر است...😔😥


خدایش نباید انقدر غذا میخوردم 😂😂😂