آقا یادتون هس که یه پست گذاشتم کوزه هایی که پسر خالم رنگ کرده بود بعد چنوقت بهش خبر دادم 

(ینی تا حد ذوق مرگـــی پیش رفته اونطور که معلومه)

ببینید عکس العمل مستر کازنس را :)))

اگه نمیدونید کدوم رو میگم اینجا کلیک کنید :)

ما چه پسر خاله ای داریم 

راستی از شما هم تشکر کرد ایشون :)))

پسرخاله جان ما چاکر شما :*)

------------

هنوز شرکت نکردی؟ بگو دزد کدومه؟ ببینم چند مرده حلاجی؟ اینجا کلیک کن (برای ورود!)