آقو یه چند روز یه چیزی خعلی ذهن منو به خودش مشغول کرده....
اینکه بابک زنجانی اینهمه تف از کجا آورده که این 22میلیارد یورو رو شمرده؟؟ 😑

کم نیستا, خیلی تف میخواد! 😂

-------

😂😂😂😂😂

مصاحبه استخدام درایران با پارتی


۱: سلام حال شما چطوره؟

متقاضی:خوبم.


فقط دایی جان سلام رسوند.
رفتی خونه سلام ویژه بهشون برسون، از فردا هم بیا سرکار…


مصاحبه استخدام بدون پارتی


سوال ها:


۱.تو هواپیما نشستی ۳۰تا آجر داری یکیشو میندازی پایین چندتا دیگه داری؟

 متقاضی:

۲۹تا

+درسته


۲.خب ، چطور در سه حرکت یه فیلو تویخچال جا میدی؟

متقاضی:

اول در یخچالو بازمیکنیم

دوم فیلو میذاریم

سوم دریخچالو میبندیم.

+درسته.


۳:چهارحرکت برای گذاشتن یک زرافه رو تو یخچال بگو

متقاضی:

اول دریخچالو بازمیکنیم

دوم فیلو از یخچال درمیاریم

سوم زرافه رو میذاریم

چهارم در یخچالو میبندیم.


+درسته.


۴:سلطان جنگل کیه؟

متقاضی: شیر


+درسته.


۵:خب شیر برای خودش جشن تولد گرفته همه حیوانات رو دعوت کرده، یکی نرفته ، کی نرفته؟

متقاضی:

زرافه نرفته چون تویخچاله

+درسته.


۶:یه پیرزن میخواد از یه رودخونه کم عمق رد شه چطور ازمیان تمساح ها رد شه؟

متقاضی:

خیلی راحت رد میشه،چون تمساح ها رفتن جشن تولد شیر

+درسته
۷: پیره زنه در رودخانه افتاد مرد چرا مرد؟

متقاضی:

نمیدونم شاید غرق شد

+د ن د …

اون آجرکه از هواپیما انداختی پایین خورد تو سرش

متاسفانه شما رد شدین!

متقاضی 😳😳😳😳

مسوول 😜😜😜😜