هممون در زندگی یک فوبیاهایی داریم

فوبیا و ترس و کابوس در بیداری من بسیار مسخری! 

و اون اینکه با هواپیما از بالا به اقبانوس و دریای بی آب نگاه کنم) واقعا ترسناکه ها خیلی ترسناکه( 

و اینکه ماه بیش از حد به زمین نزدیک بشهفوبیای مسخره‌ی تو چیه‌؟!