آقا کاری ندارم حوصله داری یا نه میخوام ببینم من الان دارم واسم خودم مینویسم یا نه؟
یه کامنت بزار حتی یه نقطه!😁😂😂😂