مصمم شوید که باید کاری انجام دهید ، 


                     سپس راه انجام آن را خواهید یافت!


چه قدر این جمله دوست مرحوممون رو قبول دارید