یکی نیست بگه آخه آدم حسابی تو چرا اینهمه تعریف رو نمیبینی گیر دادی به یه ایموجی؟؟؟؟؟؟؟؟؟


میدونید دوستان فکر انسان منفی نگره باید با تعریف از خود ذهن مثبت رو فعال‌تر کنیم