من رو ول کنید ما

اصلا قربون گاو بشم که مثل گوسفند خودخواه نیس میخواد حرف بزنه نمیگه من میگه مــــــآ!

خوش باشین