خداییش پشه‌ای که شیش طبقه میاد بالا
 حقشه که نیش بزنه😆