جمله ای که من هروقت یه آدم پولدار میبینم واسه آروم کردن خودم میگم:
آرامشی که ما داریمو اونا ندارن!!

میدونم دارم زر میزنمااااااا ولی میگم😐😐